Fukuoka Silvester Concert Executive Committee

Executive Committee  Chairperson Yoshiaki Kinoshita

Executive Director Yoshiko Yamaguchi

Staff Accountant Katsue Nakajima, Akiko Kinoshita

Staff Auditor Yoshie Endo

Address

#201, 5-7-17 Takeshita, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, 812-0895, Japan

E-MAIL : info@f-silvester.com

HP : http://f-silvester.com (Japanese)

http://en.f-silvester.com (English)